REGULAMIN PŁATNOŚCI RATALNEJ

§ 1. Postanowienia wstępne

 • Regulamin Rat określa zasady nabywania przez Konsumentów Kredytów udzielanych przez Bank na finansowanie zakupu Produktów w Sklepie prowadzonym przez Sprzedawcę, tj.: Bartłomieja Popiela, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą POPIEL CONSULTING BARTŁOMIEJ POPIEL pod adresem 32-500 CHRZANÓW, POGORSKA 12A/63 o numerze NIP 2220785234 e-mail: kontakt@liczysiewynik.pl

§ 2. Definicje


 • Regulamin Rat – niniejszy regulamin określający zasady zakupu Produktów poprzez uzyskanie Kredytu.
 • Bank – Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, kod pocztowy: 02-232 Warszawa, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000305178, o numerze NIP 1070010731, o numerze REGON 141387142, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 305 539 910 PLN, opłaconym w całości.
 • Formularz informacyjny – standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący warunków na jakich udzielany jest Kredyt.
 • Produkt – produkt dostępny w Sklepie Sprzedawcy.
 • Produkt Ratalny –Kredyt udzielany przez Bank z przeznaczeniem na finansowanie zakupu Produktów w Sklepie.
 • Klient – konsument dokonujący zakupu w Sklepie.
 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://sklep.liczysiewynik.pl/shop
 • Kredyt – kredyt konsumencki w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim, udzielany na podstawie Umowy Kredytu wyłącznie Konsumentom, którzy ukończyli 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Pośrednik Kredytowy/Sprzedawca – usługodawca, który w zakresie swojej działalności zawodowej uzyskuje korzyści majątkowe dokonując czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy Kredytu.
 • Wniosek– formularz elektroniczny udostępniany przez Sprzedawcę służący złożeniu do Banku wniosku o udzielenie Kredytu i zawarcie umowy Kredytu.

§ 3. Pośrednictwo Kredytowe


 • Sprzedawca, działając w szczególności jako Pośrednik Kredytowy współpracuje z Bankiem, umocowany jest do udzielania informacji o Kredytach i udostępniania ich oferty w Sklepie oraz wykonywania czynności faktycznych i prawnych w celu zawarcia umowy Kredytu, z wyłączeniem podpisywania umowy Kredytu za Bank.
 • Klient nie ponosi na rzecz Sprzedawcy kosztów związanych z podejmowanymi przez Sprzedawcę czynnościami faktycznymi lub prawnymi związanymi z przygotowaniem, oferowaniem, zawieraniem lub wykonywaniem umowy Kredytu.

§ 4. Umowa Kredytu


 • O Kredyt może ubiegać się Klient, który jest konsumentem, który ukończył 18 rok życia, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz: posiada rachunek bankowy z dostępem do bankowości elektronicznej; samodzielnie, bez udziału innych współkredytobiorców zawiera umowę Kredytu; przed wysłaniem Wniosku kredytowego, w drodze odrębnego oświadczenia woli składanego w trakcie wypełniania Wniosku kredytowego potwierdzi, że zapoznał się z treścią Regulaminu Rat oraz Regulaminem Banku i akceptuje ich postanowienia; spełni warunki Banku dla otrzymania Kredytu.
 • Proces sprzedaży Kredytu w kanale on-line jest prowadzony w oparciu o elektroniczny formularz Wniosku.
 • Klient Sklepu, w celu złożenia Wniosku, musi posiadać dostęp do urządzenia z dostępem do sieci Internet, na którym jest zainstalowana przeglądarka internetowa zapewniająca poprawne wyświetlanie strony Serwisu Banku oraz oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie plików w formacie PDF.
 • Klient dokonując zakupów w Sklepie informuje Sprzedawcę o wyborze Kredytu jako opcji zapłaty za zakupy.
 • Sprzedawca, po otrzymaniu informacji o woli złożenia przez Klienta Wniosku, uzupełnia pola manualnego generatora linków udostępnionego przez Bank, wprowadzając dane niezbędne do zawarcia umowy o Kredyt. Następnie generuje dla Klienta link do Banku, w którym udostępniony zostanie Klientowi Wniosek.
 • Klient uruchamia link i przechodzi do formularza Wniosku w Banku, gdzie rozpoczyna proces wnioskowania o Kredyt.
 • W serwisie Banku Klient samodzielnie uzupełnia Wniosek, zgodnie z wytycznymi Banku i komunikatami prezentowanymi na poszczególnych etapach wnioskowania.
 • W trakcie procesowania Wniosku do Klienta kierowana jest korespondencja elektroniczna (w tym SMS) z informacjami istotnymi dla składanego Wniosku, w tym umożliwiającymi powrót do edycji Wniosku (link powrotny i kod dostępu do przerwanego Wniosku).
 • W trakcie procesu wnioskowania o Kredyt odbierane są od Klienta wymagane przez Bank oświadczenia i zgody, w tym zgoda na weryfikacje danych w biurach informacji gospodarczych.
 • Przed wysłaniem Wniosku do decyzji Banku Klient zobowiązany jest pobrać z Banku dokument – klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, wynikającą z obowiązku informacyjnego, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.
 • Po pobraniu klauzuli informacyjnej i zapoznaniu się z informacją o administratorze danych osobowych, przesłankach i prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzane są przez Bank i BIK, Klient potwierdza zapoznanie się z jej treścią, oznaczając odpowiednie oświadczenie na ekranie wnioskowania. Bez potwierdzenia oświadczenia proces składania Wniosku nie może być kontynuowany.
 • Bank:

  a) na podstawie danych zawartych we Wniosku oraz udzielonych przez Klienta zgód dokonuje weryfikacji Klienta i wydaje decyzję kredytową,

  b) może zażądać od Klienta podania dodatkowych danych lub dostarczenia dodatkowych dokumentów,

  c) uprawniony jest do kontaktowania się z Klientem w celu przeprowadzenia weryfikacji Wniosku, jeżeli uzna to za niezbędne do wydania decyzji kredytowej.
 • Klient otrzymuje informację o decyzji kredytowej Banku oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Klienta we Wniosku.
 • Decyzje wydawane przez Bank:

  a) Pozytywna – skutkująca wystawieniem oferty Kredytu dla Klienta.

  b) Pozytywna warunkowa – w której Bank wyrazi zgodę na udzielenie Kredytu, po spełnieniu warunków określonych przez Bank. W takim wypadku Bank udostępni w elektronicznym formularzu Wniosku opcję np. ponownej kalkulacji i zmiany kwoty raty poprzez zmianę okresu kredytowania. Jeżeli Klient wyraża zgodę na zmianę warunków (w tym przypadku zmianę okresu kredytowania i kwoty raty, na kwotę nie większą niż kwota jego zdolności kredytowej), Bank umożliwia przejście do następnego etapu Wniosku lub zanim to nastąpi, uprawniony jest do skierowania Wniosku do weryfikacji szczegółowej.

  c) Negatywna – Bank ma prawo do wydania negatywnej decyzji dotyczącej udzielenia Kredytu bez podania powodu odrzucenia Wniosku, za wyjątkiem sytuacji, kiedy powodem odrzucenia Wniosku były informacje zawarte w wewnętrznych lub zewnętrznych bazach Klientów.
 • W przypadku przygotowania przez Bank oferty Kredytu dla Klienta, Klient po zapoznaniu się i zaakceptowaniu zaproponowanych warunków pobiera Formularz Informacyjny a następnie projekt umowy o Kredyt i zapoznaje się z ich treścią.
 • Klient, po zapoznaniu się z pobranym z Banku Formularzem Informacyjnym oraz umową o Kredyt, akceptuje ich treść w procesie Wniosku tzn. akceptuje warunki przedstawione w prezentowanych dokumentach dedykowanym przyciskiem, który uaktywnia się dopiero po ich pobraniu przez Klienta z Banku.
 • Po użyciu przez Klienta przycisku „Zawieram umowę z bankiem” Klient automatycznie przechodzi do etapu identyfikacji tożsamości, która – po jej pozytywnym zakończeniu przez Bank – jest tożsama z potwierdzeniem przez Klienta woli zawarcia Umowy o Kredyt.
 • Bank prezentuje Klientowi wszystkie dostępne dla danego Klienta metody weryfikacji tożsamości spośród poniższych:

  a) przelew weryfikacyjny 1,00 zł (pay-by-link) – dostępny, jeżeli bank prowadzący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Klienta, z którego będzie wykonywany przelew, korzysta z usługi szybkich przelewów międzybankowych

  b) przelew weryfikacyjny 1,00 zł (elixir)

  c) kod SMS – opcja autoryzacji przeznaczona wyłącznie dla Klientów posiadających w Banku kartotekę spełniającą ściśle określone warunki.
 • Klient wybiera metodę weryfikacji tożsamości spośród dostępnych opcji zaprezentowanych mu przez Bank. Kontynuując proces, potwierdza swoją tożsamość oraz zawiera umowę o Kredyt w formie elektronicznej tj. składa oświadczenie woli o zawarciu umowy o Kredyt poprzez:

  a) wykonanie przelewu weryfikacyjnego 1,00 zł lub

  b) wpisanie kodu SMS wysłanego przez Bank na numer zaufany widniejący w kartotece Klienta w Banku, zgodny z numerem podanym przez Klienta na Wniosku.
 • W przypadku wyboru przez Klienta weryfikacji przelewem natychmiastowym 1,00 zł, Bank przekierowuje Klienta do usługi szybkich przelewów (pay-by-link) przy współpracy z Blue Media, gdzie dane przelewu: nazwa odbiorcy, nr rachunku bankowego odbiorcy, tytuł przelewu oraz kwota przelewu wprowadzane są automatycznie. Bank nie pobiera opłat za wykonanie usługi szybkiego przelewu międzybankowego.
 • W przypadku wyboru przez Klienta weryfikacji przelewem zwykłym 1,00 zł, Bank przekierowuje Klienta na ekran z danymi do wykonania przelewu elixir, gdzie Klient otrzymuje informację dotyczącą rachunku Banku, tytułu przelewu oraz kwoty przelewu, jaki samodzielnie zobowiązany będzie wykonać.
 • Klient wykonuje przelew weryfikacyjny wybraną przez siebie metodą. Na podstawie danych zawartych w przelewie oraz danych wpisanych przez Klienta we Wniosku, Bank dokonuje weryfikacji tożsamości Klienta.
 • Niezależnie od wyniku weryfikacji tożsamości Klienta, kwota przelewu weryfikacyjnego jest zwracana niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonano przelewu.
 • W przypadku wyboru przez Klienta metody weryfikacji tożsamości kodem SMS, pod warunkiem udostępnienia takiej opcji Klientowi przez Bank, Bank przekierowuje Klienta do strony, gdzie Klient generuje kod SMS do potwierdzenia swojej tożsamości. Kod SMS zostaje wysłany przez Bank na zaufany numer telefonu Klienta, widniejący w kartotece Klienta w Banku, o ile jest on zgodny z numerem podanym przez Klienta na Wniosku.
 • Klient wpisuje otrzymany kod w dedykowanym polu w Banku. Klient ma trzy próby na wpisanie wygenerowanego kodu SMS oraz dodatkowo dwie możliwości ponowienia (ponownego wygenerowania) kodu. Po trzech negatywnych próbach wpisania każdego z kodów SMS Klient zostaje poinformowany o negatywnym wyniku weryfikacji tożsamości.
 • W przypadku negatywnej weryfikacji tożsamości wybraną przez Klienta metodą, Klient ma możliwość wyboru innej metody weryfikacji pod warunkiem, że posiada dostępne alternatywne metody. W przypadku braku metody alternatywnej, Wniosek otrzymuje decyzję negatywną.
 • Jeżeli w ocenie Banku tożsamość Klienta została zweryfikowana pozytywnie wybraną przez Klienta metodą, Bank uruchamia środki na rachunek Sprzedawcy.
 • Wykonanie przez Klienta przelewu weryfikacyjnego 1,00 zł (po jego pozytywnym zweryfikowaniu przez Bank) lub zakończoną pozytywnie autoryzację Klienta kodem SMS otrzymanym z Banku na numer zaufany widniejący w kartotece Klienta w Banku uznaje się za złożenie przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu z Bankiem umowy o Kredyt. O zawarciu umowy o Kredyt Bank informuje Klienta za pośrednictwem SMS/ wiadomości e-mail w dniu, w których Kredyt zostanie uruchomiona.
 • Umowa o Kredyt oraz Formularz Informacyjny, mimo że Klient ma obowiązek pobrać je z Banku przed zawarciem umowy o Kredyt, po uruchomieniu Kredytu dodatkowo są przesyłane do Klienta na wskazany we Wniosku adres e-mail.
 • Harmonogram spłat jest dostarczany do Klienta przez Bank drogą elektroniczną, na podany adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w umowie o Kredyt, po uruchomieniu Kredytu.
 • Sprzedawca jest automatycznie informowany za pośrednictwem e-mail o złożeniu przez Klienta Wniosku oraz o decyzji kredytowej.
 • Sprzedawca po otrzymaniu od Banku informacji o uzyskaniu przez Klienta pozytywnej decyzji kredytowej, udostępnia mu Produkt i przekazuje elektronicznie dowód zakupu.

§ 5. Obowiązki informacyjne


 • Wymagane ustawą o kredycie konsumenckim obowiązki informacyjne spełniane są poprzez doręczenie Klientowi przez Bank Formularza informacyjnego.
 • Obowiązek informacyjny dotyczący usług finansowych świadczonych na odległość w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim uważa się za spełniony, jeżeli Klient ubiegający się o Kredyt otrzymał Formularz Informacyjny.
 • Przed zawarciem umowy Kredytu Sprzedawca przekazuje Klientowi ubiegającemu się o Kredyt informacje, o których mowa art. 28 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim w sposób umożliwiający ich przechowywanie i odczytywanie.

§ 6. Dostęp do oferty dotyczącej Produktów Ratalnych

 • Sprzedawca umożliwia Klientom w Sklepie dostęp do Produktów Ratalnych i w szczególności w ten sposób świadczy usługi pośrednictwa kredytowego.
 • Produkt Ratalny jest udzielany oraz obsługiwany przez Bank, z którym Sprzedawca zawarł stosowną umowę. Na podstawie umów zawartych z bankiem Sprzedawca:

  a) udziela informacji o Produktach Ratalnych i udostępnia Klientom ich ofertę;

  b) decyduje o dostępności Produktów Ratalnych dla poszczególnych Produktów;
 • Sprzedawca w porozumieniu z Bankiem określa jakiego rodzaju Produkty Ratalne są dostępne w Sklepie. Sprzedawca zastrzega, że oferta Produktów Ratalnych dostępnych w Sklepie może ulegać zmianie.
 • Klient może skorzystać z Produktów Ratalnych dostępnych w Sklepie w chwili składania zamówienia. Klient może skorzystać z Produktu Ratalnego w Sklepie, o ile spełnia określone przez Bank warunki dla uzyskania i uruchomienia Produktu Ratalnego.
 • Warunki finansowe Produktów Ratalnych określają odpowiednie przepisy, właściwe wzorce umowne (np.: regulamin, ogólne warunki umowy) oraz wewnętrzne regulaminy i procedury Banku, które są udostępniane przez Bank.

§ 7. Odstąpienie od umowy Kredytu


 • Klient będący Konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o Kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 • Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kredytu na adres Sprzedawcy: podany w § 1 ust. 1 Regulaminu Rat, lub Banku: Alior Bank SA, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, numer telefonu na infolinię: 19 502, z sieci Play 12 19 502 lub (+48) 12 370 7000
 • Klient otrzymuje wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kredytu wraz umową Kredytu.
 • Termin do odstąpienia od umowy Kredytu jest zachowany, jeżeli Klient przed jego upływem złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kredytu. Dla zachowania terminu jest wystarczające wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Jeżeli Klient skorzystał z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w Sklepie to odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży zawartej w Sklepie jest skuteczne także wobec umowy Kredytu.
 • Klient nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy Kredytu, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu.
 • Klient zwraca niezwłocznie kwotę Kredytu wraz z odsetkami, o których mowa w ustępie powyższym, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kredytu. Dniem spłaty Kredytu jest dzień przekazania środków pieniężnych Bankowi przez Klienta.
 • W przypadku gdy Produkt został wydany Klientowi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy Kredytu, a Klient skorzystał z tego prawa, Sprzedawca po otrzymaniu takiej informacji od Banku, usunie dostęp Klienta do Produktu.

§ 8. Dane osobowe


 • W toku wypełniania Wniosku kredytowego Klient ubiegający się o Kredyt podaje swoje dane osobowe.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia Wniosku kredytowego i zawarcia oraz obsługi umowy Kredytu. Podanie pozostałych danych (nieoznaczonych jako wymagane) jest dobrowolne.
 • Administratorem danych podanych w trakcie wypełniania Wniosku kredytowego jest Bank.
 • W przypadku, w którym Klient wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (np. w celach marketingowych) administratorem danych zebranych w celu i zakresie określonym w treści zgody jest odpowiednio podmiot, na którego rzecz zgoda taka została wyrażona.
 • Klient ma w każdym czasie prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania i kontroli ich przetwarzania, a zwłaszcza prawo do:

  i) uzyskania informacji, czy zbiór danych osobowych istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,

  ii) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze danych osobowych,

  iii) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,

  iv) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jego dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,

  v) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

  vi) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

  vii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.
 • Zasady dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://sklep.liczysiewynik.pl/page/polityka-prywatnosci

§ 9. Reklamacje


 • W sprawach reklamacji dotyczących Kredytu stosuje się postanowienia odpowiedniego wzorca umownego, w tym Regulamin Banku. Reklamacje takie rozpatrywane są bezpośrednio przez Bank. W przypadku wpływu takiej reklamacji do Sprzedawcy, Sprzedawca przekaże reklamację niezwłocznie Bankowi, informując o tym jednocześnie występującego z reklamacją.

§ 10. Postanowienia końcowe


 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Rat mają odpowiednie zastosowanie przepisy Regulaminu Banku, oraz obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu Rat z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa– w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu Rat. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji stronie internetowej Sprzedawcy.
 • Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu Rat stosuje się wersję Regulaminu Rat obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 • W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu Rat okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego, poprawnego postanowienia.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Aktualny Regulamin Rat jest publikowany w Sklepie.
 • Regulamin Rat wchodzi w życie z dniem 12.04.2022 r.

© Liczy Się Wynik 2022 - Polityka prywatności